วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกคลังความรู้ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

Advertisement

ถ้ามีความจำเป็น คุณครูสามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

ครูสามารถลา มาสาย ได้กี่ครั้ง สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวและสาระดีดีมาฝากคุณครูและผู้ที่สนใจเช่นเคยนะครับ โดยสาระความรู้ในวันนี้ก็มีประเด็นคำถามฝากมาจากผู้ที่ติดตามครูอัพเดตดอทคอมทาง เพจfacebook ได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ การลาของคุณครูว่าจะสามารถลาหรือมาสายได้ ไม่เกินกี่ครั้งถึงจะสามารถเลื่อนเงินเดือนได้ วันนี้ครูอัพเดตจึงได้รวบรวมข้อมูลมาตอบปัญหาและคลายความสงสัยในบทความที่ชื่อว่า ” ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน ”

 ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน
ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

Advertisement

เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการนับวันลาและมาสาย ของคุณครูไว้ในข้อที่ 10 (8) ดังนี้ครับ

การกำหนดวันลาในกฎ ก.ค.ศ.

ข้อ 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ

(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน

(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนหรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย

(6) ในครึ่งปีที่แล้วมา สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน

(7) ในครึ่งปีที่แล้วมา สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน

 ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน
ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลา ตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลาป่วย ตาม (๙) (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ

**** จะเห็นได้ว่าในกฎก.ค.ศ. ยังไม่ได้กำหนดจำนวครั้งที่คุณครู สามารถลาหรือมาสายได้ แต่กำหนดเพียงว่าไม่ให้ลาเกิน 23 วัน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กำหนด (สพฐ. คือ เลขา กพฐ.) และ การลาให้นับวันลาเฉพาะ ลาป่วยและลากิจ ครับ ****

…………………………………….

การกำหนดวันลาและมาสาย ของ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้กำหนดวันลาและมาสายของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ครับ

กำหนดวันลา
กำหนดวันลา
กำหนดวันลา
กำหนดวันลา

เกณฑ์ที่ถือว่า “ลาบ่อยครั้ง”

(ก) ลาเกิน 6 ครั้ง สําหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา

Advertisement

(ข) ลาเกิน 8 ครั้ง สําหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน

สําหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจําที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แต่ถ้าวันลารวมกันทุกครั้ง ไม่เกิน 15 วันทําการและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างได้

เกณฑ์ที่ถือว่า “มาทํางานสายเนือง ๆ “

(ก) มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง สําหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา

(ข) มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง สําหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน

 

สรุป

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปรูปแบบในการลาและมาสายของคุณครู ต่อรอบการประเมิน เป็น 2 กรณีดังนี้ครับ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

1. คุณครูที่ ลาไม่เกิน 6 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้ว ไม่เกิน 23 วัน และ มาสายไม่เกิน 8 ครั้ง สามารถเลื่อนเงินเดือนได้

2. คุณครูที่ ลาเกิน 6 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้วไม่เกิน 15 วัน และ มาสายไม่เกิน 8 ครั้ง และ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อาจผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้

ปฏิบัติงานในสำนักงาน

1. คุณครูที่ ลาไม่เกิน 8 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้ว ไม่เกิน 23 วัน และ มาสายไม่เกิน 9 ครั้ง สามารถเลื่อนเงินเดือนได้

2. คุณครูที่ ลาเกิน 8 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้วไม่เกิน 15 วัน และ มาสายไม่เกิน 9 ครั้ง  และ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อาจผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้

อย่างไรก็ตามในกฎ ก.ค.ศ. ข้อที่ 19 ก็ยังมีการเปิดโอกาสให้สามารถเลื่อนเงินเดือนได้เป็นกรณีพิเศษ โดย เสนอผ่าน กศจ. (ร้อยละ2) หรือ เสนอไปยัง กคศ. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มาก็ก็น้อย ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย สามาถฝากคำถามได้ที่ เพจครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก : กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และ หนังสือ สพฐ.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments