วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกมุมคุณครูคู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โหลดเลย คู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โหลดเลย คู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Google search engine

Advertisement

คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โหลดเลย คู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดีคับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องร่าวเกี่ยวกับ คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โหลดเลย คู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาให้คุณครูทุกท่านที่สนใจได้ดาวน์โหลดกันครับ

คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โหลดเลย คู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โหลดเลย คู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะวิจัยและคณะทำงานวางแผนจัดทำกรอบสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดยเอกสารการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไปในเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก

ทำไม? จึงต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้

ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาทั้งในด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่า การจัดการศึกษาด้อยคุณภาพ ทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากการสอบวัดระดับชาติ O-NET ระดับนานาชาติ PISA เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ต่ำมาก ระดับความสามารถของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับชาติต่างๆ อยู่ในระดับต่ำมาก รวมทั้งมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกสาเหตุ พบว่า มีปัญหามาจากหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้แบบเดิม หลังสูตร ขาดความยืดหยุ่น ไม่ทันความต้องการของโลกและสังคม ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โหลดเลย คู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โหลดเลย คู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

Advertisement

หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปที่ทักษะการทำได้ ไม่ใช่เพียงการมีความรู้เท่านั้น โดยจะระบุว่าผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยจะสามารถทำอะไรได้ กล่าวคือ ใช้ทักษะ เป็นตัวนำโดยมีความรู้และเจตคติ คุณลักษณะเป็นทัพหนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรปัจจุบัน ที่ครูมักจะใช้ความรู้ เป็นตัวนำ ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการนำความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่หลากหลาย

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก ที่นี่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คู่มือ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!