วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกคลังความรู้คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารงานทั่วไป ไฟล์ doc word ล่าสุด 2567

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารงานทั่วไป ไฟล์ doc word ล่าสุด 2567

Advertisement

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารงานทั่วไป ไฟล์ doc word ล่าสุด 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารงานทั่วไป ไฟล์ doc word ล่าสุด มาฝากทุกท่าน โดยคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย เป็นคู่มือการบริหารงานภายในโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปรับใช้เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีการแบ่งโครงสร้าการบริหารออกเป็น 4 ฝ่ายอย่างชัดเจน ได้แก่ คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณขอข้อมูลทั้งหมดจาก โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ครับ

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารงานทั่วไป ไฟล์ doc word ล่าสุด 2567
คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย ในโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารงานทั่วไป ไฟล์ doc word ล่าสุด 2567

Advertisement

ดาวน์โหลด คู่มือไฟล์งานบริหารงานงบประมาณ

ดาวน์โหลด คู่มือไฟล์งานบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด คู่มือไฟล์งานบริหารวิชาการ

ดาวน์โหลด คู่มือไฟล์งานบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์งานทั้งหมด 4 ฝ่าย

เรื่องน่าสนใจ : แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 – ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

Advertisement

ขอบข่ายงานบริหารงานวิชาการ

ขอบข่ายและภารกิจงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มี 17 งาน
1. การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4.การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6.การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8.การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9.การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา
12.การรส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13.การประสานความร่วมมือในการพัมนาวิชาการกับสถานสึกษาและองค์กรอื่น
14.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15.การจัดทำระเบียบ และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16.การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอบข่ายงานบริหารบุคคล

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบข่ายงานบริหารงานงบประมาณ

ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่22 อย่างด้วยกันคือ
1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11 การวางแผนพัสดุ
12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่
กรณี
13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ
14 การจัดหาพัสดุ
15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ
16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17 การเบิกเงินจากคลัง
18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
19 การนำเงินส่งคลัง
20 การจัดทำบัญชีการเงิน
21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

ขอบข่ายงานบริหารทั่วไป

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments