วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกHILIGHTโหลดเลย คู่มือการสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โหลดเลย คู่มือการสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

Google search engine

Advertisement

โหลดเลย คู่มือการสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวช่วยคุณครูที่สอนภาษาไทยระดับชั้น ป.1-3 มาฝากคุณครูกันครับ นั่นก็คือ คู่มือการสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้ครับ

โหลดเลย คู่มือการสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โหลดเลย คู่มือการสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

Advertisement

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเล่มนี้จัดทำขึ้นตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการอ่าน เขียนภาษาไทย กิจกรรมที่ ๑.๒ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ซึ่งเรื่องการผันวรรณยุกต์เป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญ อย่างยิ่งในการเรียนภาษาไทย ที่ครูผู้สอนต้องย้ำ ทวน ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเกิดความเข้าใจ แม่นยำ และนำไปใช้ให้ถูกต้อง

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเล่มนี้ประกอบไปด้วย เนื้อหากิจกรรม ที่ครูผู้สอนสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเองหรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนได้เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยคณะผู้จัดทำ ได้วิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาแบบฝึกให้สอดคล้องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โหลดเลย คู่มือการสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โหลดเลย คู่มือการสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจงคู่มือการเรียนรู้

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการอ่าน เขียนภาษาไทย กิจกรรมที่ ๑.๒ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตัวเองสําหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย เรื่องการสอนการผันวรรณยุกต์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
เนื้อหาของคู่มือครูเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือครูเล่มนี้ให้เข้าใจ โดยมีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้รูปและ เสียงวรรณยุกต์อักษรสามหมู่การผันอักษร หลักสังเกตการผันวรรณยุกต์มาตรากง มาตรากม มาตรากน มาตราเกย มาตราเกอว มาตรากก มาตรากด และมาตรากบ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำ
ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด ป. ๑/๑ อ่านออกเสียงคำคล้องจองและข้อความสั้นๆ
ตัวชี้วัด ป. ๑/๒ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
ตัวชี้วัด ป. ๑/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

โหลดเลย คู่มือ การสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โหลดเลย คู่มือ การสอนผันวรรณยุกต์ ป.1-3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำ
ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอ่าน

Advertisement

ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆ ได้

ตัวชี้วัด ป. ๒/๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำ
ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอ่าน

ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้

ตัวชี้วัด ป. ๓/๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ าใจธรรมช าติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด ป. ๓/๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

โหลดไฟลคู่มือที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ สื่อการสอน ตรงกับหนังสือเรียนจาก สสวท. เว็บไซต์ MY IPST เปิดคลังสื่อให้ค้นหาสื่อที่ตรงกับหนังสือ สสวท.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments