วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกคลังความรู้คู่มืออาหารกลางวัน โหลดเลย คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต

คู่มืออาหารกลางวัน โหลดเลย คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต

Google search engine

Advertisement

คู่มืออาหารกลางวัน โหลดเลย คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต

คู่มืออาหารกลางวัน สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านอีกเล่นเคยครับ วันนี้ทางครูอัพเดต มีคู่มือเกี่ยวกับการรายงานโครงการอาหารกลางวันจากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต มาให้ดาวน์โหลดกันครับ

คู่มืออาหารกลางวัน โหลดเลย คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต
คู่มืออาหารกลางวัน โหลดเลย คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต

Advertisement

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้มีมติ เห็นชอบแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามสภาวการณ์การทุจริต กรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
และแบบรายงานผลการตรวจเยี่ยม “โครงการอาหารกลางวันนักเรียน” เพื่อให้เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต
นำแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามสภาวการณ์การทุจริต กรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนไปใช้
ในระดับพื้นที่ โดยเน้นให้สำนักงานป ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการลงเฝ้าระวังการทุจริต
และให้จัดสรุปรายงานกลับมายังสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินการต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทภารกิจโดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานดำเนินการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างมาก และใช้นโยบาย “ป้องนำปราบ” ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ หากประเทศชาติ มีกลไก และขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมสามารถป้องปรามการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้จำนวนสถิติคดีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนลดน้อยลงตามลำดับ และ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) และยกระดับค่าคะแนนประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อย่างแท้จริง ดังนั้น นโยบายในการปฏิบัติงานเชิงรุกของ สำนักงาน ป.ป.ช. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาทิ การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามการทุจริต แห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center: CDC) เพื่อมุ่งเน้นการทำงานในเชิงป้องปรามการทุจริต กํารจัดทำแนวทางและคู่มือในการเฝ้าระวังการทุจริตประเภทต่าง ๆ เพื่อให้กํารปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

คู่มืออาหารกลางวัน โหลดเลย คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต
คู่มืออาหารกลางวัน โหลดเลย คู่มือในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานกลับ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนหลายประการ อาทิ

Advertisement

1. อาหารกลางวันนักเรียนมีคุณภาพหรือปริมาณไม่เหมาะสม
2. มีครูร่วมรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนโดยการจ่ายเงินสมทบ
3. โรงเรียนไม่มีการประกาศรายการอาหารกลางวันให้นักเรียนหรือผู้ปกครองทราบ
4. โรงเรียนขาดการกำหนดรายการอาหารกลางวันล่วงหน้าตามหลักโภชนาการที่ดี
5. โรงเรียนมีการนำงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนไปดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ
6. โรงเรียนไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ

๗. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือยังไม่เป็นปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มืออาหารกลางวันได้ที่นี่ 

แนวทางการบูรณาการเฝ้าระวังการทุจริตการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!