วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกHILIGHTตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ข้าราชการ ปี 2567 เช็กวันที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล ปี 67

ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ข้าราชการ ปี 2567 เช็กวันที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล ปี 67

Google search engine

Advertisement

ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ข้าราชการ ปี 2567 เช็กวันที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล ปี 67

สวัสดีครับคุณครู ข้าราชการทุกท่าน วันนี้เว็ปไซต์ครูอัเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวการตรวจสอบสิทธิ์ การรักษาพยาบาล ของข้าราชการ ปี 2567 มาฝากทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ข้าราชการ ปี 2567  เช็กวันที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล ปี 67
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ข้าราชการ ปี 2567 เช็กวันที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล ปี 67

Advertisement

กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ซึ่งมีอีกภารกิจที่สำคัญ คือ การดูแลบุคลากรภาครัฐในการขับเคลื่อนระบบราชการให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับฐานะ ไม่เดือดร้อนจากการรับราชการ มีความมั่นคงในชีวิต และถ้าผู้มีสิทธิมีการเจ็บป่วย ทางราชการก็สามารถให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการไว้

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2518
2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
 ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและลูกจ้างชาวต่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
 บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตาม กฎหมาย (ของผู้มีสิทธิ)

ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ข้าราชการ ปี 2567  เช็กวันที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล ปี 67
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ข้าราชการ ปี 2567 เช็กวันที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล ปี 67

การมีสิทธิ์ และ การหมดสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์ จะมีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ และ จะหมดสิทธิ์ เมื่อเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ถูกไล่ออก หรือเสียชีวิต และกรณีถูกระงับสิทธิ์

การเบิกค่ารักษากรณีมีประกัน

Advertisement

ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ทำประกันสุขภาพไว้ สามารถเบิกค่ารักษาได้ 2 ทาง คือ เบิกจากบริษัทประกัน และเบิกจากกรมบัญชีกลาง (สมทบ) แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาที่จ่ายไปจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 380 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และฉบับซ้อมความเข้าใจ ที่ กค 0422.2/ว 45 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ การเบิกจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี

1. ให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกที่บริษัทประกันก่อน
2. บริษัทประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ และรับรองว่าเบิกจ่ายรายการใดบ้าง
3. นำสาเนาใบเสร็จ (ตามข้อ 2) มาเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด โดยสามารถเบิกได้ตามสิทธิ กรมบัญชีกลาง แต่ไม่เกินค่ารักษาที่จ่ายจริง

สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้ที่นี่ กรมบัญชีกลาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments