วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกมุมคุณครูบัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

Google search engine

Advertisement

 บัญชี คำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้ เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่ มาฝากคุณครูทุกท่านกันครับ

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

Advertisement

บัญชีคําพื้นฐาน เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนําไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะการอ่านและ การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ไปสู่การพัฒนาในระดับชํานาญ คณะผู้จัดทําได้นําคํายากและง่ายคละกันไป นํามาจัดรวบรวมไว้เป็นชุดบัญชีคําตั้งแต่มัธยมศึกษําปีที่ ๑-๓ โดยจําแนกเป็นชุดคําได้ ดังนี้

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บัญชีคํา จํานวน ๑๕๐๐ คํา แบ่งเป็น ๓๐ ชุดๆ ละ ๕๐ คํา

๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ บัญชีคํา จํานวน ๑๕๐๐ คํา แบ่งเป็น ๓๐ ชุดๆ ละ ๕๐ คํา

Advertisement

๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ บัญชีคํา จํานวน ๑๕๐๐ คํา แบ่งเป็น ๓๐ ชุดๆ ละ ๕๐ คํา

บัญชี คำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
บัญชี คำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

ครูผู้สอนควรนําไปฝึกทักษะกํารอ่านและการเขียนของผู้เรียนครั้งละ ๑ ชุด ตั้งแต่คําแรกจนครบ ทุกชุด ควรเน้นกํารอ่านออกเสียงและเขียนคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักภาษา และฝึกซ้ําอย่ํางสม่ําเสมอ จึงจะทําให้ประสบความสําเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนดําเนินการอย่างจริงจังแล้วนักเรียนจะพัฒนา ทักษะด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว

บัญชี คำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
บัญชี คำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมไว้ที่นี่ บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

บัญชี คำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 คลิ๊ก

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรื่องราวที่น่าสนใจ คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!