วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Google search engine

Advertisement

ระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาฝากทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Advertisement

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ได้กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต
จึงได้ดำเนินการ พัฒนาระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือ
สำหรับครูที่จะนำไปใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล และได้จัดทำ “คู่มือการใช้
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการใช้งานระบบ
ดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน ถือเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ครู
นำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ
และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ และนำข้อมูลจากการสำรวจฯไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นสุข เป็นพลเมืองไทย และพลโลก
ที่มีคุณค่าต่อไป

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ลิ้งก์หน้าหลักเข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ที่นี่ 

แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งเข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 สำหรับนักเรียน 

แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 สำหรับครู 

Advertisement

แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MI-Test : Multiple Intilligence Test )

ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567สำหรับโรงเรียน

แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MI-Test : Multiple Intilligence Test )

ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 2567 สำหรับเขตพื้นที่

แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MI-Test : Multiple Intilligence Test )

ลิ้งก์ระบบสำหรับ สพฐ.

Obec.go.th 

ลิ้งก์คู่มือการใช้งาน ระบบวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบออนไลน์ 

คู่มือแบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษ

ระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ระบบ วัดแววความสามารถพิเศษ 2567 ลิ้งก์เข้าระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!