วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Google search engine

Advertisement

สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดรับ สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาฝากทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Advertisement

ด้วยอ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สํานักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ศร๐๒๐๖.๖/๖๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖./๖๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายละเอียดดังนี้

สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้ 1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 423 อัตรา 1.2 กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 56 กลุ่มวิชา 1.3 รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้ (1) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท (2) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท (3) ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท (4) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 19,460 บาท
เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 รายชื่อกลุ่มวิชา/ทาง และตัวอย่างคุณวุฒิ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเพิม

Advertisement

 •           1. มีสัญชาติไทย
 •           2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 •           3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 •           4. ไม่เป้นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชกิสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 •           5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไ ม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
 •          6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้อกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
 •          7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
  และบุคลากรทางการศึกษา
 •          8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 •          9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 •          10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
  สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 •          11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
  มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระนว่างประเทศ
 •           12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
  ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 •           13. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
  ในหน่วยงานของรัฐ
  2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเดรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง กรณีพระภิกษ
  สามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๔ สัง ณ วันที่๒๘ กันยายน๒๕๖๔
  2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 • (๑) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
  เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑ ทั้งนี้ โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
 • (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
  ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่๕) ได้แก่
  ๑) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หรือ
  ๒) หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองการขอรับ
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เว้นแต่ กรณีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิและสมัครในกลุ่มวิชา/หรือทาง ที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนด ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในวันสมัคร ซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2.4 กรณีผู้สมัครซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด

3. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ https://vec.jobthaigov.com

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะศึกษา 2567

ขอบคุณที่มาจาก สอศ.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!