วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข้อสอบ/แบบฝึกหัดโหลดเลย!! ตัวอย่างแผนการสอน วิชาต้านทุจริต ป.1-ม.3 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต้านทุจริต ไฟล์ PDF หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จาก...

โหลดเลย!! ตัวอย่างแผนการสอน วิชาต้านทุจริต ป.1-ม.3 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต้านทุจริต ไฟล์ PDF หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จาก ปปช.

Google search engine

Advertisement

โหลดเลย!! ตัวอย่างแผนการสอน วิชาต้านทุจริต ป.1-ม.3 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต้านทุจริต ไฟล์ PDF หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จาก ปปช.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ หลักสูตร และ แผนการสอน ต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ไฟล์ PDF จาก ปปช. หลักสูตร และ แผนการสอน ต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)จาก ปปช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

โหลดเลย!! ตัวอย่างแผนการสอน วิชาต้านทุจริต ป.1-ม.3 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต้านทุจริต ไฟล์ PDF หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จาก  ปปช.
โหลดเลย!! ตัวอย่างแผนการสอน วิชาต้านทุจริต ป.1-ม.3 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต้านทุจริต ไฟล์ PDF หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จาก ปปช.

Advertisement

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและได้กาหนดกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

Advertisement

โหลดเลย!! ตัวอย่างแผนการสอน วิชาต้านทุจริต ป.1-ม.3 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต้านทุจริต ไฟล์ PDF หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จาก  ปปช.
โหลดเลย!! ตัวอย่างแผนการสอน วิชาต้านทุจริต ป.1-ม.3 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต้านทุจริต ไฟล์ PDF หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จาก ปปช.

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีคาสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชนเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต นาไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนทั้งในส่วนของการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยเริ่มปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ให้สถานศึกษาทุกแห่งนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียนสร้างความตระหนักให้นักเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จึงได้จัดทำรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”ประกอบด้วย เนื้อหา ๔ หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต๓) STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และ ๔) พลเมืองและ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทั้ง ๔ หน่วยนี้ จะจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จนถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังและป้องกันการ ทุจริตให้แก่นักเรียนทุกระดับ ทั้งนี้ เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีค่าคะแนนสูงขึ้น บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ขอบคุณที่มา สพป.นภ1

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments