วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12...

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไฟล์ upload ปี 2567

Google search engine

Advertisement

เทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไฟล์ upload ปี 2567

สวัสดีครับวันนี้ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไฟล์ upload ปี 2567 มาฝากทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไฟล์ upload ปี 2567
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไฟล์ upload ปี 2567

Advertisement

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุ่งให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยได้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย
อีกทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างมาตรฐานเด็กไทย และได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนั้นการแสวงหาเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับให้ครูผู้สอนนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นได้อย่างเป็นรูปธรรมสนองตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นเครื่องมือที่สําคัญอันจะส่งผลให้การดําเนินงานตามนโยบายบรรลุตามเป้าหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําเอกสารชุดเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 12 รายการขึ้น

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไฟล์ upload ปี 2567
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไฟล์ upload ปี 2567

เอกสารชุดเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีจํานวน 12 ด้าน จัดทําเป็นเอกสาร จํานวน 12 เล่ม ดังนี้
1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง
2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
3. ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน
4. ด้านการคิดขั้นสูง
5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
9. ด้านใฝ่เรียนรู้
10. ด้านใฝ่ดี
11. ด้านทักษะชีวิต
12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง

ไฟล์ทะยอยอัพโหลด เรื่อยๆจนครบ 12 เล่มนะครับ

มุ่งเน้นในการศึกษาและการทํางานในแต่ละด้านได้จากการถอดประสบการณ์ผลงานของครูผู้สอนที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตทั่วประเทศ ได้คัดเลือกและบันทึกการสาธิตเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงใน DVD ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถอดเทคนิค วิธีการดังกล่าว จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่สําหรับเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน ทั่วไปได้นําไปปฏิบัติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นด้านผูู้เรียนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Advertisement

เล่มที่ 7 ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

เล่มที่ 8 ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านอยู่อย่างพอเพียง ไฟล์ upload ปี 2567
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง จาก สพฐ. ดาวน์โหลด เอกสารชุด เทคนิคการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านอยู่อย่างพอเพียง ไฟล์ upload ปี 2567

ขอบคุณที่มาจาก สพฐ.

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!