วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกมุมคุณครูโหลดเลย แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-2 จาก สพฐ.

โหลดเลย แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-2 จาก สพฐ.

Google search engine

Advertisement

โหลดเลย แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-2

แนวทางการจัดการเรียนรู้ สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับ ซึ่งวันนี้ครูอัพเดต มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากเพื่อนครูทุกท่านครับ รายละเอียดดังนี้

โหลดเลย แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-2 จาก สพฐ.
โหลดเลย แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-2 จาก สพฐ.

Advertisement

แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-2 นี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําขึ้นโดยมุ่งหวังให้ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กในแต่ละวัยตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (Brain-based Learning) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองและแนวทาง ในการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสม กับสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง และเท่าทันกับนานาประเทศ

แนวคิดในการจัดทําแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง

การจัดทําแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์อยู่บนพื้นฐานของการจัดเรียงเนื้อหาตามคู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตร ซึ่งจัดทําโดยสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการจัดทํากิจกรรมเพิ่มเติมในบางเน้ือหาที่พิจารณาแล้วว่า ไม่ปรากฏกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองอย่างชัดเจน ทั้งนี้กิจกรรมที่เพิ่มเติม มุ่งเน้นการนําแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning) ไปใช้ให้มีความแตกต่างจากกิจกรรมในคู่มือครูฯ โดยมีลําดับกระบวนการเรียนรู้ (Roadmap) ดังนี้

ข้ันที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติที่นํามาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ในห้องเรียน/ นอกห้องเรียนเพื่อเก็บประสบการณ์

ขั้นที่ 2 ก้าวจากการเรียนรู้จากการสัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติขึ้นสู่กระบวนการเรียนรู้ โดยให้สมองคิดเทียบเคียงของจริงหรือวัตถุสามมิติข้ึนเป็นภาพ

ขั้นที่ 3 ก้าวจากการเรียนรู้จากภาพ ขึ้นสู่กระบวนการเรียนรู้โดยให้สมองเห็นภาพคู่กับ สัญลักษณ์

Advertisement

ขั้นท่ี 4 ก้าวจากการเรียนรู้จากภาพ ข้ึนสู่กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว

แนวทางการจัดการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้

การนําแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองไปใช้

การนําแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองไปใช้ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาควบคู่กับ คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ตามหลักสูตร ซึ่งจัดทําโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตามปกติ แต่การนําไปใช้ต้องใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองให้ครบ ทุกกิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ สําหรับสื่อที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ในเอกสารนี้ ครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องสอดคล้องกับลําดับกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Roadmap) ทั้งนี้ได้จัดทําไว้ครอบคลุมทั้ง 14 บท โดยในแต่ละบทจะมีเนื้อหาที่นํามาจัดทําแนวการจัด การเรียนรู้เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ คู่มือการซ่อมเสริม การอ่าน การเขียน ภาษาไทย แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จาก สพฐ. 9 เล่ม ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments