วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาแนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบเกณฑ์ CEFR ที่สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไข สำหรับหรับผู้ขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ มาฝากกันค่ะ รายละเอียดดังนี้

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานก.ค.ศ.ได้แจ้งการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษาโดยสายงานการสอนกำหนดผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ

๑.๑ ว่า”เป็นผู้มี ความสามารถทางภาษาต่วงประเทศสูงกว่าระดับ B1 หรือสำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษาสูงกว่าระดับ B2 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguage(CEFR)ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียง ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพครู”ส่วนสายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษากำหนดผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข

ข้อ๑.๒ ว่า”เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศสูงกว่าระดับ B1 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguage (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียง ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู”

โดยผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๒ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้มีระดับผลการทดสอบ ความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้นก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีอายุไม่เกิน๒ปีนั้นขอลดระยะเวลา ในการขอเสื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้และคุรุสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อใช้ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยกำหนดผลการทดสอบฯเทียบกับเกณฑ์CEFRในระดับ B2 แต่ไม่ได้กำหนดผลการทดสอบๆเทียบกับเกณฑ์CEFRในระดับ C1 และ C2 ไว้ทำให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศเทียบกับเกณฑ์ CEFR เท่ากับ C1 ยังไม่สามารถ นำผลการทดสอบดังกล่าวมายื่นคำขอเพื่อใช้ในการลดระยะเวลาฯได้ทันที่ต้องขออนุมัติก.ค.ศ.พิจารณา เป็นการเฉพาะราย

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติกำหนดแนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถ ทางภาษาต่างประเทศเทียบกับเกณฑ์CEFRสูงกว่าระดับB2มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไข คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยให้นำผลการทดสอบ ความสามารถทางภาษาต่างประเทศเทียบกับเกณฑ์CEFRสูงกว่าระดับB2(C1และC2)ที่เป็นชุดทดสอบ/ หน่วยทดสอบตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด และผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยทดสอบว่าผลทดสอบๆ ดังกล่าวเทียบเคียงกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR เท่ากับระดับ C1 และ C2 มาใช้ลดระยะเวลาการขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

Advertisement

การนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การสอบ CEFR คืออะไร

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นมาตรฐานสากลในการอธิบายความสามารถทางภาษาในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

ที่บริติช เคานซิล เราใช้ CEFR ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบระดับภาษาอังกฤษในปัจจุบันของคุณ ทำความเข้าใจเป้าหมายที่คุณต้องการ เพื่อค้นหาหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

หากคุณต้องการแสดงระดับภาษาอังกฤษเพื่อศึกษา ทำงาน หรือสมัครทุนในต่างประเทศ สามารถใช้ CEFR เพื่อเทียบคะแนนหรือระดับที่ได้รับในการสอบ เช่น IELTS, Cambridge หรือ Aptis ได้

CEFR มี 6 ระดับ:

  • Beginner A1–A2
  • Intermediate B1–B2
  • Advanced C1–C2

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   คลิ๊ก

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments