วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกข้อสอบ/แบบฝึกหัดแบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึกคณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ...

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึกคณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567

Google search engine

Advertisement

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึกคณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567

สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึกคณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567 มาฝากทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้ครับ

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึกคณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึกคณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567

Advertisement

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เล่มนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํา นวณทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนคิดเลขได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยํา รู้จักคิด มีเหตุผลอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการจัดทํา เอกสารเล่มนี้ได้ศึกษาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต:VedicMathematics) มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตรหลัก 16 สูตร และสูตรย่อย 13 สูตรที่เกี่ยวกับการบวกลบ คูณ หารซึ่งแต่ละสูตรเป็นสูตรเฉพาะสามารถนํา มาผสมผสานและผนวกกับพื้นความรู้ในด้านคิดคํา นวณได้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดํา เนินการจัดทํา คู่มือเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) พร้อมทั้งขยายผลครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาและได้ส่งผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเวทคณิตณสาธารณรัฐอินเดีย
จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นต้นกํา เนิดเวทคณิต และพัฒนาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเอกสารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) เล่มนี้ได้ร้อยเรียงภาษาที่ง่าย กะทัดรัด เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพร้อมตัวอย่างประกอบ ทํา ให้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถศึกษาและทําความเข้าใจได้ด้วยตนเองเอกสารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ใน 1ชุดจัดทํา เป็น 4เรื่องประกอบด้วย เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนนําไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีพื้นฐานการใช้เทคนิคเวทคณิตได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วถูกต้อง แม่นยํามากขึ้น ซึ่งเป็นการบ่มเพาะและพัฒนาผู้เรียนที่มีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดผู้เรียนไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึกคณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึกคณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567

โหลดไฟล์ คิดเลขเร็วแบบเวทคณิตการบวกที่นี่

Advertisement

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึก คณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึก คณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567

โหลดไฟล์ คิดเลขเร็วแบบเวทคณิตการลบที่นี่

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึก คณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึก คณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567

โหลดไฟล์ คิดเลขเร็วแบบเวทคณิตการคูณที่นี่

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึก คณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว แบบฝึก คณิตคิดเร็วแบบเวทคณิต 4 เล่ม จาก สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ เทคนิดการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) บวก ลบ คูณ หาร ไฟล์ปี 2567

โหลดไฟล์ คิดเลขเร็วแบบเวทคณิตการหารที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ แบบฝึกทักษะคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6 โหลดเลย แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ชั้น ป.1-ป.6 ไฟล์ pdf จาก สพฐ. 2567

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!