วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข้อสอบ/แบบฝึกหัดแผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่

แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่

Google search engine

Advertisement

 แผนการจัด ประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่

แผนการจัดประสบการณ์ สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แผนการสอน อนุบาล 2 และ แผนการ จัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ doc word มาฝากทุกท่าน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่เด็กทุกคนให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งต่างๆ รอบตัว ครูผู้สอนปฐมวัยจึงต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติและสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ของเด็กแต่ละคนว่ามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นอย่างไรเพื่อแสวงหาวิธีการพัฒนาเด็กเหล่านั้นให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่
แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่

Advertisement

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเด็กจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทาหรือลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นด้วยตนเองจึงจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้เป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเด็กแต่ละคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหวและมีโอกาสคิดริเริ่มทาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจของตนเองภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีสื่อหรือเครื่องมือที่กระตุ้นความสนใจของเด็ก รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่นาไปสู่พัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป

แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่
แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่

แผนการจัด ประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล
สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จัดทาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือเสริมประสบการณ์
ชุดบูรณาการปฐมวัย
โดยยึดหลักการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็กในช่วงปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือกระทา
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้น
ทดลอง ผ่านการคิดแก้ปัญหา พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัด ประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชุดนี้
จัดทาในรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนตามหลักการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมและสาระที่ควรเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้ง 4 สาระ ที่สาคัญ คือ
 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ธรรมชาติรอบตัว
 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
โดยนาเนื้อหาในหนังสือเสริมประสบการณ์
ชุดบูรณาการปฐมวัย มาจัดทารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่
แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ไฟล์ pdf ที่นี่

 

อนุบาล 2  สาระการเรียนรู้ที่ 1 – 4

ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 1

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>>
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>>
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>>
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>>

 

ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 2

ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> 

Advertisement


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 3

ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> 


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 4

ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> 
ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> 

 

ขอขอบคุณ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี สื่อประกอบการสอน จาก อจท.ผู้นำสื่อการเรียนรู้ครบวงจร

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/24112

เรื่องราวที่น่าสนใจ :ใบงานปฐมวัย ใบงานอนุบาล แบบฝึกหัดปฐมวัย แบบฝึกหัดอนุบาล รวมไว้ที่นี่

แผนการจัด ประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ไฟล์ pdf ที่นี่

แผนการจัด ประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 ไฟล์ pdf ที่นี่

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments