วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข้อสอบ/แบบฝึกหัดแผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่

แผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่

Google search engine

Advertisement

แผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่

แผนการสอน สวัสดีครับวันนี้ เว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำสิ่งดีดีมาฝากคุณครูเช่นเคย โดยในวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 ซึ่งเรามาดูกันก่อนว่าใน วิชา วิทยาการคำนวณ ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

แผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่
แผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่

Advertisement

แผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้ คือ เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น เปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

 การจัดทำแผนการสอนนั้น ครูผู้สอน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาทั้งกับตัวผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง โดยอาศัย โดยองค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบแผนการสอนนั้น จะต้องประกอบด้วย

แผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่
แผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่

              1. หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกำหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้  ขั้นที่สอนและเวลาที่ใช้สอน

              2. สาระสำคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งกำหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กำลังจะสอน

              3. มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและส่วนที่เพิ่มเติมให้หลักสูตรสถานศึกษา

              4. จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่เราได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร

              5. สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ

              6. การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป

Advertisement

              7. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ คือ เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ตามที่กำหนดในกิจกรรมการเรียนรู้

              8. การวัดและประเมินผล คือ การประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรระบุเครื่องมือวัดและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร

              9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ คือการบันทึกของครูผู้สอนจากสิ่งที่พบในการนำแผนจัดการเรียนรู้มาใช้ โดยแบ่งเป็น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค์ และ ข้อเสนอแนะ

แผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่
แผนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่

โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังกล่าว และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดรับกับความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

การใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ใช้เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดแผนการสอนประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.3
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.6

ดาวน์โหลดไฟล์แผนการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6 ที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ : แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 – ป.6

แผน การสอน วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1- ป.6 โหลดฟรี ที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments