วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกคลังความรู้โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน ประกันคุณภาพ ฯลฯ

โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน ประกันคุณภาพ ฯลฯ

Advertisement

โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน ประกันคุณภาพ ฯลฯ

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ ไฟล์โครงการต่างๆกว่า 200 โครงการ มาให้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้เป็นตัวอย่างกันครับ

โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน  ประกันคุณภาพ ฯลฯ
โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน ประกันคุณภาพ ฯลฯ

Advertisement

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

1. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับเขต

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2554

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

6. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการถ้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

7. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพป.สป.2

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกผังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง

9. โครงการประกวดโครงงานนักเรียนจิตอาสา  ”

10. โครงการลูกเสือคุณธรรม

โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน  ประกันคุณภาพ ฯลฯ
โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน ประกันคุณภาพ ฯลฯ

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

11. โครงการสร้างความเสมอภาค

12. โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้วยโอกาส

13. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว สพป.สมุทรปราการ เขต 2

14. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

15. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

16.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

18. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

19. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

20. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู  ประจำปี 2555

22. โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2555

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

24. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ

25. โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลฯ ประจำปี 2555

26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 5 กลุ่มโรงเรียน

27. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารจัดการศึกษาประจำเดือน

28. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.สมุทรปราการ เขต 2

29. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สพป.สมุทรปราการและสถานศึกษา

30. โครงการประชุมชี้แจงและติดตามผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555

31. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2555

32. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ สพป.สป.2 สู่มาตรฐาน

33. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ

34. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษา

35. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินและพัสดุ

36. โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

37. โครงการตรวจสอบภายใน

38. โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

39. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียน

40. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

41. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลักสูตรวิจัยและพัฒนา ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ “Area of Excellence ระยะที่ 3”

42. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

43. โครงการนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

44. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาการศึกษา สพป.สป.2

45. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 และ ม.2

46. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

47. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

48. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู

49. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

50. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

51. โครงการรักษ์ภาษาไทย

52. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต

53. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2555

54. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

55. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

56. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2555

57. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 (สร้างภูมิคุ้มกันก่อนวัยเสี่ยง)

58. โครงการสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

59. โครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยโดยผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้

60. โครงการนิเทศแนวใหม่

61. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันพาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science)

62. โครงการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

63. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

64. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

65. โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

66. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

67. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

68. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

69. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

70. โครงการขยายผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

71. โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สพป.สป.2

72. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : สาระเศรษฐศาสตร์ สพป.สป.2

73 โครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

74. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการและพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผล

โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน  ประกันคุณภาพ ฯลฯ
โครงการในโรงเรียน กว่า 200 โครงการ วิชาการ บุคคล การเงิน ประกันคุณภาพ ฯลฯ

>> ดาวน์โหลดไฟล์โครงการวิชาการ
>> ดาวน์โหลดไฟล์โครงการบุคคล
>> ดาวน์โหลดไฟล์โครงการการเงิน
>> ดาวน์โหลดไฟล์โครงการบริหารทั่วไป

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ที่ 1

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

2. โครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องนักเรียนชั้น ป.6

3. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Advertisement

5. โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและอนามัยนักเรียนโดยกระบวนการวิจัย

8. โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนสังกัด สพป.สป.2

กลยุทธ์ที่ 2

11. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่แบบอย่างและส่งเสริมวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

12. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม : ธรรมจารีสมุทรปราการ 2

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานักเรียนติตอาสาชุมชน

14. โครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 3

15. โครงการสร้างความเสมอภาคการศึกษาภาคบังคับ

16. โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 4

17. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

18. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)

19. โครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่

20. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู

21. โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และเครือข่ายการนิเทศ

22. โครงการโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

23. โครงการพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการประกันคุณภาพ

24. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

25. โครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 5

26. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

27. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน

28. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา

30. โครงการตรวจสอบภายใน สพป.สป.2 และโรงเรียนในสังกัด

31. โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

32. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

33. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสู่การปฏิรูปการศึกษา 4 ใหม่

34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่องค์คณะบุคคลและคณะกรรมการสถานศึกษา

36. โครงการบริหารคุณภาพกลุ่มโรงเรียน 5 กลุ่มโรงเรียนในสังกัด

37. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สู่มาตรฐาน

โครงการจากงบประมาณ สพฐ.และอื่น

กลยุทธ์ที่ 1

38. โครงการค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียนด้านการอ่านการเขียน

39. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมฉลอง 84 พรรษา มหามงคล

40. โครงการขับเคลื่อนจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สถานศึกษา

41. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ม.1-3

42. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ

43. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 (NT)

44. โครงการกิจกรรมการสอบ V-net นักเรียน ปวช.3 ปีการศึกษา 2553 จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

45. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน.

46. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) ปีการศึกษา 2553

47. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งโรงเรียนที่มีผลไม่รับรองระดับปฐมวัยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของ สมศ.ปีงบประมาณ 2554

กลยุทธ์ที่ 2

48. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

49. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/เอดส์ในสถานศึกษา

50. โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

51. โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

52. โครงการค่ายพุทธบุตรต่อต้านยาเสพติด สพป.สป.2

53. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)

กลยุทธ์ที่ 3

54. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน

55. โครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

กลยุทธ์ที่ 4

56. โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด สพป.สป.2

57. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและยกย่องคนมีคุณธรรมเด่น

58.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายในให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด

59. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปี 2554

60. โครงการพัฒนาคุณภาพครูใหม่

61. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการศึกษา ระดับรองผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สป.2

62. โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก

63. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูอัตราจ้างในการปฏิบัติหน้าที่

64.  โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

65. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเลิศของนักเรียน

66. โครงการเสริมสร้างทักษะการปลูก การบำรุงรักษาและการจัดตกแต่งสวนสำหรับลูกจ้างประจำและบุคลากรในสังกัด สพป.สป.2

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่นี่>>

โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. โครงการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. โครงการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
3. โครงการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
4. โครงการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
5. โครงการกลุ่มสาระฯศิลปะ

6. โครงการกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
7. โครงการกลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. โครงการกลุ่มสาระฯพลศึกษา

9. โครงการกลุ่มงานแนะแนว
10. โครงการกลุ่มงานฯ ภาษาไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathemathics Gifted Program)
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการบริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (Social and Language Gifted Program)
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ -2558
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม -2558
3. โครงการพัฒนาบุคลากร 2558

4. แผนปฏิบัติการ

โครงการ English Program
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมการสื่อสารสองภาษา
3. โครงการส่งเสริมความล้ำหน้าทางความคิด

4. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์
5. โครงการสร้างจิตสำนึก
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
7. โครงการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนา EP


โครงการฝ่ายวิชาการ
1. งานวัดผล
2. งานทะเบียน
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการมาตรฐานสากล
5. โครงการ Open House
6. โครงการคลีนิกวิชาการ
7. โครงการวิจัย
8. โครงการนิเทศ
9. โครงการสหวิทยาเขต
10. โครงการบริหารวิชาการ
11. โครงการสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนฯ
12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
13. งานมสธ


โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
1. งบประมาณ ปี 2558
2. งานสำนักงานบริหารทั่วไป
3. งานระเบียบวินัย
4. งานคณะสี
5. งานสารวัตรนักเรียน
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานป้ไขปัญหายาเสพติด
8. พัฒนางานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น
9. งานโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
10. พัฒนางานคุณลักษณะนักเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
12. งานกีฬาประเพณ๊สตรี-รว
13. งานธนาคารโรงเรียน
14. งานพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์


โครงการฝ่ายบริการ

1. งบประมาณบริการปี 2558
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝ่ายบริการ
3. การพัฒนาแผนงานฝ่ายบริการ
4. งานโภชนาการ
5. งานภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์
6. งานบริการและบำรุงรักษา
7. ค่ายพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตสู่ความเป็นสากล
8. สื่อสารประชาสัมพันธ์
9. สืบสานงานประเพณี
10. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน งานพยาบาล
11. ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อเอกลักษณ์ไทย
12. ส่งเสริม สืบสานดนตรีพื้นเมือง
13. ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสตรีศึกษา
14. วารสารสตรีศึกษา
15. ยานพาหนะ-ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์
16. พัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา
17. พัฒนาปรับปรุงงานพยาบาล
18. ประกวดนักร้องดาวรุ่ง-ลูกทุ่งสตรีศึกษา
19. งานอาคารเรียน
20. งานอาคารประกอบ_สถานที่-โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
21. งานโสตทัศนศึกษา
22. งานสาธารณูปโภค

>> ดาวน์โหลดไฟล์โครงการวิชาการ
>> ดาวน์โหลดไฟล์โครงการบุคคล
>> ดาวน์โหลดไฟล์โครงการการเงิน
>> ดาวน์โหลดไฟล์โครงการบริหารทั่วไป

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments