วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกHILIGHTคู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สพฐ. โหลดฟรี ที่นี่

คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สพฐ. โหลดฟรี ที่นี่

Google search engine

Advertisement

คู่มือ การสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สพฐ. โหลดฟรี ที่นี่

คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดต มีคู่มือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย มาฝากคุณครูทุกท่านกันครับ โดยที่นำมาในวันนี้ เป็นคู่มือการสอน อ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ รายละเอียดดังนี้

คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สพฐ. โหลดฟรี ที่นี่
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สพฐ. โหลดฟรี ที่นี่

Advertisement

การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชน ของประเทศ โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ ๒๑ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังด้าน เทคโนโลยีการส่ือสาร และการคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่กล่าวได้ว่าการอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จําาเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเรียนรู้และการดําาเนินชีวิต เน่ืองจาก การอ่านและการรู้หนังสือทําาให้เกิดความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ซึ่งหากผู้ใดมีความบกพร่องหรือขาดความสามารถ ในการอ่านการเขียนก็จะส่งผลให้เกิดความยากลําาบากในการส่ือสารและการเรียนรู้ และจะเป็นปัญหา ในการดําารงชีวิตต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการจัดทําาคู่มือสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา

๑. เพื่อเป็นแนวทางการสอนอ่านเขียนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้
๒. เพื่อเป็นแนวทางใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
๓. เพื่อนําาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Advertisement

คู่มือ การสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สพฐ. โหลดฟรี ที่นี่
คู่มือ การสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สพฐ. โหลดฟรี ที่นี่

คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคําา จัดแบ่งเป็นหน่วยการสอนตามลําาดับ ของการสอนภาษาไทยข้ันพื้นฐาน เป็น ๑๐ หน่วย

หน่วยที่ ๑ หน่วยที่ ๒ หน่วยที่ ๓ หน่วยที่ ๔ หน่วยที่ ๕ หน่วยที่ ๖ หน่วยที่ ๗ หน่วยที่ ๘ หน่วยที่ ๙ หน่วยที่ ๑๐

รูปและเสียงพยัญชนะ
รูปและเสียงสระ
รูปและเสียงวรรณยุกต์
การแจกลูกสะกดคําาในแม่ ก กา การผันวรรณยุกต์คําาในแม่ ก กา การแจกลูกสะกดคําาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา การผันวรรณยุกต์คําาท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตรา การแจกลูกสะกดคําาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา การแจกลูกสะกดคําาที่มีอักษรควบ การแจกลูกสะกดคําาที่มีอักษรนํา

โหลดไฟล์คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ ที่นี่

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments