วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTคู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่

คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่

Google search engine

Advertisement

คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้ เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่ มาให้คุณครูทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปฝึกลูกๆนักเรียนกันครับ รายละเอียดดังนี้

คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่

Advertisement

ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เป็นเอกสารทางวิชาการที่พัฒนาตามกรอบการประเมิน สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้นําไปใช้ในการ พัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษา ใน 2 มิติของการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน คือมิติด้านการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมิติด้านการพัฒนาด้วยการฝึกปฏิบัติทําแบบทดสอบที่จัดทํา ในลักษณะของแบบฝึกที่เป็นแบบประเมินตามกรอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ( PISA) ประกอบด้วย เอกสาร 5 เล่ม ได้แก่

เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่
เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิด และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่
เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่
เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่
เล่มที่ 5 : แนวการตอบคําถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

เอกสารทั้ง 5 เล่มนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สํานักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) สํานัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจําตําบล สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ศูนย์ PISA สพฐ. และ เครือข่ายสถานศึกษากลุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทําขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามกรอบการประเมิน สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment-PISA) โดยองค์การเพื่อ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD)

คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ในเอกสารชุดนี้ ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน และรูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จํานวน 7 รูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนในการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาความฉลาดรู้ด้าน การอ่าน พร้อมด้วยใบงานที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 12 ฉบับ ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแบบทดสอบตามกรอบการประเมิน PISA เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ครูผู้สอน นําไปปรับ ประยุกต์บูรณาการ หรือออกแบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท ความถนัด และความสนใจของนักเรียน

คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่1 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่1 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่2 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่2 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่3 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่3 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่4 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่4 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่มที่5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!