วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกคลังความรู้คู่มือ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ

คู่มือ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ

Google search engine

Advertisement

คู่มือ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ

คู่มือ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีคู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาฝากคุณครูทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

คู่มือ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ
คู่มือ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ

Advertisement

แผน IEP ย่อมาจาก Individualized Education Program หรือในภาษาไทยเรียกว่า “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

โดยเป็นแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา

การจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมีผลดีต่อเด็กหลายประการ

1.ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสามารถของตน
2.ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตามสภาพความแตกต่างกันของแต่ละคน
3.ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน
4.คุณครูผู้สอนรู้หน้าที่ของตนว่าจะสอนอย่างไร
5.ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนจะสอนอะไรแก่เด็กบ้าง

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และจำเป็นต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Advertisement

คู่มือ การจัดทำแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ
คู่มือ การจัดทำแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ

หลักการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

กฎหมายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ( Individuals with Disabilities Education Act :
IDEA ) ดังกล่าวเบื้องต้น ระบุให้จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อการพัฒนาเด็กพิการทุกคน
โดยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องได้รับการปรับให้ตอบสนองความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียน
เป็นเฉพาะบุคคลตามกระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในกฎหมายฉบับดังกล่าวยังระบุถึง
หลักการเบื้องต้นตามกฎหมายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ๖ ประการ ได้แก่
๑. เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา (Zero reject) เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน รวมถึง
คนพิการ ต้องได้รับการประเมินค้นหาอย่างเป็นระบบ การคัดกรอง และประเมินตั้งแต่แรกเกิด หลักการนี้เป็น
การประกันความเท่าเทียมทางการศึกษา รวมไปถึงคนพิการด้วย ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตามความต้องการจําเป็นพิเศษ
๒. การไม่เลือกปฏิบัติในการตรวจวัดเพื่อบ่งชี้และประเมิน (Nondiscriminatory identification
and evaluation) โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินด้านต่างๆ ทุกด้าน โดยปราศจากอคติ และนักการ
ศึกษาจะต้องใช้กระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน ซึ่งจะทําให้สามารถประเมินเด็กได้
สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงมากที่สุด
๓. การให้บริการทางการศึกษาแบบให้เปล่าที่เหมาะสม (Free Appropriate Public Education :
FAPE) โดยเด็กพิการทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่สนองตอบต่อความต้องการจําเป็น
พิเศษ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีเอกสารต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถตรวจสอบกระบวนการ
จัดการศึกษาของครูได้ด้วย
๔ . การจัดการศึกษาใน สภาพแวดล้อมที่ มี ขีดจํากัดน้อยที่สุด (The Least Restrictive
Environment : LRE) ผู้เรียนพิการควรได้รับการจัดการศึกษาในห้องเรียนรวมกับเด็กทั่วไป โดยสถานศึกษา
จะต้องจัดวางและมีบริการ การช่วยเหลือที่เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน ซึ่งจะทําให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ รวมทั้งทักษะสังคมและเรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับวัยวุฒิ เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการใช้
ชีวิต ในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับนักเรียนทั่วไปที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย
๕. การพิทักษ์สิทธิในการรับบริการ (Procedural Due Process) เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
กระบวนการขั้นตอน การจัดวาง และสามารถที่จะตรวจสอบ รวมถึงพิทักษ์สิทธิของคนพิการ ระบบดังกล่าว
เป็นการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
๖. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนพิการ (Parental and Student Participation) เป็นการให้
ผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การดําเนินการในการรับบริการการศึกษาพิเศษ และการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา กฎหมายดังกล่าวให้ความสําคัญกับคนพิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนพิการในการจัดการศึกษา และได้มีการกล่าวถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะนําไปสู่การได้รับสิทธิต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคลเป็น
หลัก

คู่มือ การจัดทำแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ
คู่มือ การจัดทำแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ

องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนให้บริการทางการศึกษาพิเศษ ที่จัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษรให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล โดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้รับ
ความเห็นชอบจาก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน และมีการทบทวนแผนตามความเหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลทั่วไป
๒. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ
๓. ข้อมูลด้านการศึกษา
๔. ข้อมูลอื่นๆ ที่จําเป็น

๕. การกําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
๖. ความต้องการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
๗. คณะกรรมการจัดทําแผน
๘. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่นี่

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!