วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560

ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560

Google search engine

Advertisement

ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560

สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ ครูอพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560 มาฝากทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560

Advertisement

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนิน การจัด ทํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการจัดทํา สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึก ษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก ราช ๒๕๕๑ พร้อมทั้งจัดทําสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระดังกล่าวในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน ระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทาง ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน โดยจัดทําเป็น ๓ เล่ม ดังนี้

ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560

๑. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น ๔ สาระ ได้แก่ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระที่ ๔ เทคโนโลยี มีสาระเพิ่มเติม ๔ สาระ ได้แก่สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้ โดยจัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่๒๑ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสิบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอน

Advertisement

ตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560
ตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560

ดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2560 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

คู่มือปรับปรุงหลักสูตร 2560 

ตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560
ตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2560

เนื้อหาเพิ่มเติม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ หลักสูตรปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!