วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกคลังความรู้บัญชีครุภัณฑ์ 2568 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

บัญชีครุภัณฑ์ 2568 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Advertisement

บัญชีครุภัณฑ์ 2568 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บัญชีครุภัณฑ์ 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทําขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่ เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดําเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อ ดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ต่อความขาดแคลนจําเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบัญชีครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์ 2568 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
บัญชีครุภัณฑ์ 2568 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Advertisement

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ รวมถึงให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะ พิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการการศึกษา แก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด โดยกำหนดผลผลิต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีที่ผ่านมา สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว) ในส่วนของโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้จัดตั้งได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน เท่านั้น

การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียน คุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพ (จำนวน 349 โรงเรียน) และโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ในการจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจำเป็น ให้สอดคล้อง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments