วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข้อสอบ/แบบฝึกหัดบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โหลดเลย! บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โหลดเลย! บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ

Google search engine

Advertisement

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โหลดเลย! บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีบัญชีคำพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ของระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 คำศักพ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 1-6 จากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากคุณครูกันค่ะ รายละเอียดดังนี้

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โหลดเลย! บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ
บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โหลดเลย! บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ

Advertisement

สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น สถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่กำหนดไว้ และมีความรู้
ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตามที่ก าหนดส าหรับ
แต่ละระดับชั้น สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ
และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียน
คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ดังนั้นครูผู้สอนจะต้อง
เป็นผู้กำหนดเองว่าจะต้องสอนคำศัพท์ใดบ้างซึ่งย่อมจะแตกต่าง หลากหลายกันไปไม่มากก็น้อย และเป็นข้อกังวล
ของครูผู้สอนตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง พิจารณาจัดทำเอกสาร
“คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โหลดเลย! บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ
บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โหลดเลย! บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ

บัญชีคำพื้นฐานรายละเอียดดังนี้

Advertisement

1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 155 คำ
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 159 คำ
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 154 คำ
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 258 คำ
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 254 คำ
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 253 คำ

ทั้งนี้คำศัพท์ทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงคำศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นควรรู้
เท่านั้น โดยในแต่ละระดับชั้นได้ระบุประเภทคำศัพท์และความหมายไว้ด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ ครับ

ดาวน์โหลดบัญชีคำพื้นฐานที่นี่ 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แผนการสอน ภาษาอังกฤษ ป.1 – ป.6 โหลดฟรี ที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments