วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกคลังความรู้รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม...

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

Google search engine

Advertisement

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้ เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่ มาฝากคุณครูทุกท่านกันครับ

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

Advertisement

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาเห็นว่า ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะเป็นศาสตร์ที่จะหล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในชาติไทยที่มีพัฒนาการมายาวนาน จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทยในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ ทั้งนี้เพื่อแยกวิชาประวัติศาสตร์ไทยออกมาเป็นวิชาเฉพาะ และให้นักเรียนทุกคนได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยเพิ่มขึ้น โดยให้มีเนื้อหารายละเอียดความลึกซึ้งตามระดับที่เหมาะสมต่อวุฒิภาวะของผู้เรียน

กรมวิชาการพิจารณาเห็นว่าการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะบรรลุผลตามหลักสูตรประวัติศาสตร์ไทยที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ได้นั้น ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา ความสำคัญ วิธีการทางประวัติศาสตร์ไทยที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ได้นั้น ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา ความสำคัญ วิธีการทางประวัติศาสตร์ และเนื้อหาสาระของประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยต่างๆ รวมทั้งได้แนวทางที่จะปรับปรุงเทคนิควิธีสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอันจะเป็นการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากกว่าการท่องจำ กรมวิชาการจึงได้จักทำ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลทำให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ สามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาสาระในคู่มือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เล่มนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร์หลายท่าน ในการประชุมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่กรมวิชาการได้จัดขึ้น ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรบุรีและระยอง โดยกรมวิชาการได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร์เป็นผู้เขียน และศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร และ นายประสาท สอ้านวงศ์ เป็นคณะบรรณาธิการตรวจความถูกต้องของเนื้อหา

กรมวิชาการใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือเบื้องต้นให้กับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะนำไปพัฒนาเยาวชน ให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ได้วางไว้

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

โหลดไฟล์ที่นี่

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

โหลดไฟล์ที่นี่

Advertisement

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

โหลดไฟล์ที่นี่

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

โหลดไฟล์ที่นี่

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

โหลดไฟล์ที่นี่

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

โหลดไฟล์ที่นี่

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

โหลดไฟล์ที่นี่

รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่
รวมชุดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จาก สพฐ. จำนวน 8 เล่ม โหลดเลย ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม จาก สพฐ. ที่นี่

โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ คู่มือพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน (PISA) เล่ม1-5 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้ง 5 เล่ม ที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!