วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกคลังความรู้หลักสูตรปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

หลักสูตรปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

Google search engine

Advertisement

หลักสูตร ปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้ เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ หลักสูตรปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่ มาฝากทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

หลักสูตรปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
หลักสูตรปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

Advertisement

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักสูตรปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
หลักสูตรปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

ลิ้งก์ดาวน์โหลดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ที่นี่

ลิ้งก์ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ที่นี่

Advertisement

ลิ้งก์ดาวน์โหลดหลักสูตรปฐมวัย 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำ 3 ปีที่นี่

ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตร ปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
หลักสูตร ปฐมวัย 2560 ไฟล์ PDF. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!