วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกHILIGHTเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

Advertisement

เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 มาฝากว่าที่ครูผู้ช่วยกันค่ะ ช่วงนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 2567 ออกมาบ้างแล้ว แต่ยังต้องรอแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อ่านประกาศสมัครสอบที่นี่  ทางครูอัพเดตดอทคอม จึงนำเกณฑ์การสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มาฝากว่าที่คุณครูทุกท่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือกันนะคะ ได้ดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป
เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

Advertisement

การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 3 ภาคด้วยกัน นั่นคือ ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. ค่ะ

(ภาค ก) ความรู้ความสามารถทั่วไป 200 คะแนน (ต้องได้ 120 คะแนนขึ้นไปถึงผ่านนะคะ)

(ภาค ข) มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 200 คะแนน (ต้องได้ 120 คะแนนขึ้นไปถึงผ่านนะคะ) 

(ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์+สอบสอน) 100 คะแนน **ต้องผ่านภาค ก และ ข ก่อน!

เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป
เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

รายละเอียดการสอบครูผู้ช่วยแต่ละ ภาค

(ภาค ก) ความรู้ความสามารถทั่วไป 200 คะแนน สอบอะไรบ้าง แยกออกเป็น

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะ 100 คะแนน

วิชา ภาษาไทย

-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

-ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย

-การจับใจความสำคัญ

-การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

-การคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงคำและข้อความ

วิชาคณิตศาสตร์

-การคิดหาความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงรูปภาพ

-การหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

-ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

-การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

-การประเมินความเพียงพอของข้อมูล

 • ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

-ความเข้าใจในหลักการสื่อสารโดยใช้ศัพท์ สำนวนโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ในเชิงความหมาย และบริบท

-การอ่านทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ

Advertisement

-การเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

 • การเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

-พ.ร.ฎ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

-พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

-พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม

เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป
เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

(ภาค ข) มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 200 คะแนน

 • มาตรฐานความรู้ในการจัดเรียนการสอน (75 คะแนน)

-การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและสังคม

-แนวคิดของปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

-จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

-หลักสูตรและการสอน

-การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

-การวัดประเมินผลการเรียนรู้

-การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

-การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 • วิชาเอก (100 คะแนน)
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (25 คะแนน)

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
 2. กฎหมายการศ฿กษาภาคบังคับ
 3. กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
 4. กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. กฎหมายสภาครู
 6. กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 7. กฎหมายคุ้มครองเด็ก
 8. กฎหมายการศึกษาปฐมวัย

-แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
 3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

(ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์+สอบสอน) 100 คะแนน

 • คุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) 25 คะแนน
 • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (แฟ้มสะสมผลงาน) 25 คะแนน
 • ความสามารถด้านการสอน (สอบสอน) 50 คะแนน

ทางทีมงานครูอพเดต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เตรียมตัวสอบนะคะ

ติดตามพวกเราได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม 

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ก. และ ภาค ข. จำนวนมาก เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2567

วิธีการสืบค้น และพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ ที่ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อใช้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments