วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบย้ายจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) 2567

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบย้ายจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) 2567

Advertisement

ระบบย้ายจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) 2567

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบย้ายจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) 2567 สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ระบบ Teacher Matching System มาฝากคุณครูที่กำลังมองจะเขียนย้ายกันค่ะ รายละเอียดดังนี้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบย้ายจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) 2567
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบย้ายจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) 2567

Advertisement

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. ๐๒๐๖.๔/ว ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีงบประมาณ มีความสอดคล้องกัน และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จำต้องมีการกำหนอกแผนและจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน อันจะทำให้การบริหารการศึกษาโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพประประสิทธิผล

สำนักงาน ก.ค.ศ. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินการบริหารงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. ในแนวปฏิบัตินี้

“ปฏิทินการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า กำหนดการในการบริหารงานบุคคลในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย ปฏิทินการย้าย ปฏิทินการสอบแข่งขัน ปฏิทินการคัดเลือกข้าราชการครูและคุคลากรทางการศึกษาของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา หรือ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ แล้วแต่กรณี

2. ให้ส่วนราชการกำหนดปฏิทินการบริหารบุคคลประจำปีงบประมาณ โดยกำหนด

 1. วันเปิด-ปิด ภาคเรียนของปีการศึกษาที่อยู่ในปีงบประมาณนั้น
 2. ช่วงระยะเวลาการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู
 3. ช่วงระยะเวลาการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งวันบรรจุและแต่งตั้ง
 4. ช่วงระยะเวลาการรับโอน (ถ้ามี)

3. ให้ส่วนราชการประกาศปฏิทินการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

ว1/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

ว3/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระบบ TMS เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดำรงตำแแหน่งครู ที่ต้องการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน โดยคุณครูที่จะยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตาม ว 18/2566 ดังนี้

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว และต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือหน่วยงานอื่นกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
 • ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 • ต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ

ระบบ TMS จะประมวลผล และแสดงผลของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยกัน จากสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาหลักที่สอนตรงกัน และสถานศึกษาของคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน

ว18/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการกรั่นกรองการย้าย 

ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการกรั่นกรองการย้าย ประกอบด้วย

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน
 2. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน เป็น กรรมการ
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการย้าย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
 4. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเลขานุการ

ระบบ TMS คืออะไร?

ระบบ TMS หรือ Teacher Matching System คือ ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น ที่มีเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนเพื่อกลับไปสอนในภูมิลำเนาของตัวเองผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา เพื่อยื่นคำร้องข้อย้ายอีกต่อไป ซึ่งคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนจะต้องดำเนินการผ่านระบบ TMS เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ข้อควรระวังในการย้ายสับเปลี่ยนผ่าน TMS

 • เมื่อจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนสำเร็จแล้ว หากคุณครูได้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ด้วย คำร้องขอย้ายประจำปีที่ได้ยื่นไว้แล้วจะเป็นอันระงับไป
 • การขอจับคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS สามารถจับคู่ขอย้ายได้ครั้งละ 1 คน
 • หากผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ที่ตนขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยภายใน 3 วัน ระบบ TMS จะยกเลิกการขอจับคู่นั้น โดยอัตโนมัติ และผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนสามารถขอจับคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนใหม่ได้.

คุณครูสามารถเข้าระบบได้ที่นี่ TMS

คู่มือการใช้ระบบ TMS

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวมอื่นๆที่น่าสนใจ เกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2567 เกณฑ์การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments