วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกมุมคุณครูแผนการสอนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6 ไฟล์ DOC ดาวน์โหลดที่นี่

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6 ไฟล์ DOC ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

 แผน การสอนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6 ไฟล์ DOC ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม มีแผนการสอนวิชาภาษาไทยมาให้ทุกท่านได้ดูเป็นแนวทาง หลายท่านอาจจะกำลังตามหา แผนการสอนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6 หรือที่ปัจจุบันจะเรียกว่าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งวันนี้เว็บไซต์ของเราขอนำเอกสารดังกล่าวที่อยู่ในรูปแบบ ไฟล์ DOC มาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ค่ะ สำหรับคุณครูหลายๆท่านที่กำลังตามหาแผนการสอน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีมาให้ดาวน์โหลดแล้ว

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6 ไฟล์ DOC ดาวน์โหลดที่นี่
แผนการสอนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6 ไฟล์ DOC ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

 

แผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น เปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนการสอนนั้น ครูผู้สอน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาทั้งกับตัวผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง โดยอาศัย โดยองค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบแผนการสอนนั้น จะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

              1. หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกำหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้  ขั้นที่สอนและเวลาที่ใช้สอน

              2. สาระสำคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งกำหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กำลังจะสอน

              3. มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและส่วนที่เพิ่มเติมให้หลักสูตรสถานศึกษา

              4. จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่เราได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร

              5. สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ

Advertisement

              6. การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป

              7. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ คือ เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ตามที่กำหนดในกิจกรรมการเรียนรู้

              8. การวัดและประเมินผล คือ การประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรระบุเครื่องมือวัดและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร

              9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ คือการบันทึกของครูผู้สอนจากสิ่งที่พบในการนำแผนจัดการเรียนรู้มาใช้ โดยแบ่งเป็น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค์ และ ข้อเสนอแนะ

อย่างไรก็ตามคุณครูสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนวิชาภาษาไทยได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

แผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่องราวที่คล้ายกัน  ใบงาน ใบความรู้ บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV ป.1-ป.6

ขอบคุณที่มาจาก เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี

เรื่องราวที่น่าสนใจ แผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6

เอกสารย้ายครู 2566 เอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครู ปี พ.ศ. 2566 เขียนย้ายรอบที่ 1 มกราคม 2566 รอบที่ 2 กรกฎาคม 2566 โดย ครูนวนละออง สีดา

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments