วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกมุมคุณครูแผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6

แผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6

Advertisement

แผนการสอน วิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ที่หลายท่านอาจจะกำลังตามหา แผนการสอน วิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6 กันอยู่ใช่ไหมครับ สำหรับคุณครูหลายๆท่านที่กำลังตามหาแผนการสอน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีมาให้ดาวน์โหลดแล้ว

แผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6
แผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6

Advertisement

 

ซึ่งแผนการสอนนี้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งเป็นหนังเรียนภาษาไทยใบโบกใบบัว ที่เรารู้จักกัน คุณครูสามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้ได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการสอนกันก่อนครับ

แผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น เปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

แผนการสอน วิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6
แผนการสอน วิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6

การจัดทำแผนการสอนนั้น ครูผู้สอน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาทั้งกับตัวผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง โดยอาศัย โดยองค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบแผนการสอนนั้น จะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

              1. หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกำหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้  ขั้นที่สอนและเวลาที่ใช้สอน

              2. สาระสำคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งกำหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กำลังจะสอน

              3. มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและส่วนที่เพิ่มเติมให้หลักสูตรสถานศึกษา

              4. จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่เราได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร

              5. สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ

              6. การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป

              7. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ คือ เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ตามที่กำหนดในกิจกรรมการเรียนรู้

Advertisement

              8. การวัดและประเมินผล คือ การประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรระบุเครื่องมือวัดและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร

              9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ คือการบันทึกของครูผู้สอนจากสิ่งที่พบในการนำแผนจัดการเรียนรู้มาใช้ โดยแบ่งเป็น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค์ และ ข้อเสนอแนะ

แผนการสอน วิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6
แผนการสอน วิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6

อย่างไรก็ตามคุณครูสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนวิชาภาษาไทยได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ลิงก์ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป.1

ลิงก์ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป.2

ลิงก์ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป.3

ลิงก์ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป.4

ลิงก์ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป.5

ลิงก์ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป.6

ลิงก์ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาไทย ป.1-ป.6

เรื่องราวที่คล้ายกัน : แบบฝึกคัดลายมือ ตามรอยประ พยัญชนะไทย ก-ฮ ระดับชั้น อนุบาล

บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6

ขอบคุณที่มาจาก : สกสค. และ ทรูปลูกปัญญา

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments