วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกHILIGHTการประชุมชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Google search engine

Advertisement

การประชุมชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของคุณครู เพื่อเดำเนินงานในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือเราเรียกว่า กองทุนเสมอภาค ซึ่งครูอัพเดต มีปฏิทินการดำเนินงานคัดกรอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มาฝากคุณครูทุกท่านกันค่ะ

การประชุมชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
การประชุมชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Advertisement

ซึ่งการประชุมชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  สำหรับคุณครูคัดกรอง คุณครูแอดมินและหน่วยกำกับติดตามสังกัด สพฐ. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น สามารถรับชมทาง live ผ่าน Facebook เพจการคัดกรองนักเรียนยากจน และ Youtube : CCT support  ได้เลยนะคะ

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดกำหนดการการประชุมได้ที่นี่ 

การประชุมชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
การประชุมชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) คืออะไร

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54

Advertisement

พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ความยากจนทำให้เด็กไทยมากกว่า 5 แสนคน
หลุดออกนอกระบบไปแล้ว และอีก 2 ล้านคนมีแนวโน้มไม่ได้เรียนต่อ

กสศ. มีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่นๆ ซึ่งหากแก้ไม่ได้ ปัญหานี้จะส่งทอดวนเวียนไปข้ามชั่วคน จากพ่อแม่ ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้เพราะมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่างกัน

การทำให้เรื่องนี้สำเร็จได้เป็นรูปธรรม ต้องใช้นโยบายที่มุ่งสร้างความเสมอภาค โดยกสศ. เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาตัวแบบ และองค์ความรู้ในเรื่องนี้ เพื่อหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ขยายผล อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

  1. สร้างเสริมองค์ความรู้และบริการจัดการเชิงระบบเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
  2. ลงทุนโดยใช้ความรู้นำ เพื่อช่วยเหลือและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่กลุ่มเป้าหมาย
  3. ระดมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน
  4. เสนอแนะมาตรการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กสศ.

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2567 หรือ แบบฟอร์มสำหรับการเยี่ยมบ้านนักเรียน พ.ศ. 2567 ไฟล์ word doc PDF

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments