วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ doc ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ doc ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Advertisement

 

ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ doc ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาฝากคุณครูทุกท่าน ดังนี้ค่ะ

ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ doc ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ doc ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Advertisement

ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดทําขึ้น โดยคํานึงถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็น สําหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เป็นสําคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียน ให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ เรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง ของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและ อยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ประสบความสําเร็จนั้น จะต้อง เตรียมผู้เรียน ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือ สามารถศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษา ควรจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมตามศักยภาพ ของผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จํานวนและพีชคณิต การวัดและ เรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น

จํานวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจํานวนจริงสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริงอัตราส่วน ร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจํานวน การใช้จํานวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์เอกนาม พหุนามสมการระบบสมการ อสมการกราฟ ดอกเบียและมูลค่า ของเงิน ลําดับและอนุกรม และการนําความรู้เกี่ยวกับจํานวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

Advertisement

การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต และสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการนําความรู้เกี่ยวกับการวัด และเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งคําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การคํานวณค่าสถิติ การนําเสนอและแปลผลสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับ เบื้องต้น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมินของ PISA

ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments