วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTActive Learning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Active Learning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Google search engine

Advertisement

ActiveLearning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

สวัสดีครับวันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รายละเอียดดังนี้ครับ

Active Learning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
Active Learning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Advertisement

Active Learning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 5 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 “กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน” ซึ่งเป็นเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้นสำหรับครูผู้สอน โดยทาง สพฐ. มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสนับสนุนครูให้สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ActiveLearning) ที่สามารถนำไปพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมาตรฐานตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง๒๕๖๐) และจะสร้างการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียน อันเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ActiveLearning) ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อันได้แก่

กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนทุกท่านที่ช่วยให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตามหลักวิชาการถูกต้องและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในแต่ละระดับชั้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ActiveLearning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ActiveLearning 2567 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จาก สพฐ. ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Advertisement

ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ระดับมัธยมศึกษา

าวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาสังคมศึกษา ฯ

ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

ระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่นี่

จัดทำโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!